Paints and coatings

Product name

EC-No.

CAS-No.

Ammonium acetate

211-162-9

631-61-8

Anthranilic acid (2-Aminobenzoic acid)

204-287-5

118-92-3

Copper (II) oxide

215-269-1

1317-38-0

Isocyanuric acid (Cyanuric acid)

203-618-0

108-80-5

Methylethyl ketoxime (2-Butanone oxime, MEKO)

202-496-6

96-29-7

Octadecanamine

204-695-3

124-30-1

Polyaspartic acid homopolymer, sodium salt

n.a.

94525-01-6

Salicylic acid

200-712-3

69-72-7

SMAS (Sodium methallylsulfonate)

216-341-5

1561-92-8

THPE (1,1,1-Tris(4-Hydroxyphenyl)ethane)

608-155-1

27955-94-8

Xylene 99 %

215-535-7

1330-20-7


Top  Button